กฎกระทรวง

 กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ.2552

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2558

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ เมล็ดถั่วลิสง:ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2558

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวมน้ำนมดิบเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2559

 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2559

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2560

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2560

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ.2560

 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561