ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบตามกฎระเบียบ Low-Acid Canned Foods และ Seafood HACCP” ในวันที่ 5 และ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

               ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กองรับรองมาตรฐาน (กรร.) ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบตามกฎระเบียบ Low-Acid Canned Foods และ Seafood HACCP” ให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท และผู้ประกอบการที่ผลิตและส่งออกสินค้าในกลุ่มประมง, ผลิตภัณฑ์ประมง
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

               ซึ่งกำหนดจัดสัมมนา แบ่งเป็น 2 วัน คือ

               - วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบตามกฎระเบียบ Low-Acid Canned Foods” เป้าหมายคือ ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท ไปยังสหรัฐอเมริกา หรือ กำลังจะส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ที่ต้องทำตามกฎระเบียบ 21 CER 113 : Thermally Processed Low-Acid Foods Packaged in Hermetically Sealed Containers
          
                - วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบตามกฎระเบียบ Seafood HACCP” เป้าหมายคือ ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าในกลุ่มประมงและผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหรัฐอเมริกา หรือ กำลังจะส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ที่ต้องทำตามกฎระเบียบ 21 CFR 123 : Fish and Fishery Products

               ** โดยบริษัทฯ ที่สนใจเข้าร่วม สามารถกรอกแบบตอบรับแล้วส่งกลับมายัง มกอช. ทางโทรสารหมายเลข 02-5798427 หรือทาง e-mail:
fsma.acfs@gmail.com 

               - ภายในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  สำหรับ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบตามกฎระเบียบ Low-Acid Canned Foods”  

               - ภายในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  สำหรับ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบตามกฎระเบียบ  Seafood HACCP” 

               กำหนดบริษัทฯ ละ 1 ท่าน / ต่อเรื่อง (เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งจำกัด จึงอยากกระจายให้หลายๆบริษัทฯ ได้เข้าร่วมค่ะ)
  
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02-5612277 ต่อ 1235/1237 คุณปียณัฐ/คุณพิมพิศา
 
 
               เอกสารเพิ่มเติม
               - รายละเอียดโครงการ [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
               - กำหนดการโครงการ [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
               - แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา (วันที่ 5 มิถุนายน 2562) [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
               - แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา (วันที่ 11 มิถุนายน 2562)  [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]