การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาฉลากอาหาร (Codex Committee on Food Labelling) ครั้งที่ 45 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค. 2562

          คณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาฉลากอาหาร (Codex Committee on Food Labelling) ได้มีการประชุมครั้งที่ 45 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมีนางอรทัย ศิลปนภาพร ที่ปรึกษา มกอช. ทำหน้าที่หัวหน้าคณะ ร่วมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้การจัดทำร่างมาตรฐานฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลาก อยู่ในแนวทางที่สามารถคุ้มครองผู้บริโภค โดยที่ไม่เป็นการสร้างเงื่อนไขที่เข้มงวดเกินความจำเป็นที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าต่อประเทศไทย ได้แก่ เรื่องการแสดงฉลากสำหรับภาชนะบรรจุสำหรับการขายส่ง การแสดงฉลากอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กที่กำหนดให้การแสดงฉลากต้องแยกได้อย่างชัดเจนระหว่างฉลากของอาหารทารก อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำถึงเรื่องการโฆษณาที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของอาหารดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันและอาจเกินขอบข่ายของคณะกรรมการชุดนี้ ส่วนการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารที่หน้าบรรจุภัณฑ์ยังไม่สามารถได้ข้อยุติที่เป็นเอกฉันท์ต้องมีการปรับปรุงและเสนอคณะทำงานพิจารณา ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีส่วนให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเอกสารข้อเสนอสำหรับการจัดทำมาตรฐานเรื่องใหม่ได้แก่ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพื่อการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตหรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ การแสดงฉลากของบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยบรรจุหลายขนาด การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแสดงฉลากอาหาร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานทางอิเล็กทรอนิคเพื่อช่วยให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารมีประสิทธิภาพและสามารถนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาได้ทันในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งประเทศไทยจะเข้าร่วมในคณะทำงานดังกล่าวเพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็น