การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายปรัชญา วงษา เป็นประธานนำการอภิปราย โดยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน 71 คน มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ให้มีความสมบูรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
 

 
 
ข้อมูลที่มา: กลุ่มมาตรฐานสุขอนามัยพืช
สานักกาหนดมาตรฐาน