โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสิค้าเกษตรสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

-   สมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ [ ดาวน์โหลด ]

-   รายละเอียดโครงการ [ ดาวน์โหลด ]

-   กำหนดการ [ ดาวน์โหลด ]