ส่งเสริมระบบรับรอง

ผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมระบบรับรอง สำนักส่งเสริมมาตรฐาน
ผลการดำเนิงาน ปีงบประมาณ 2552
 
การพัฒนาต้นแบบ การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System; ICS) ในการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับและนำต้นแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร จำนวน 8 กลุ่ม 7 จังหวัด
 
ต.ยางเนิ้ง, ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
2 กลุ่ม
พืชผัก
 
ต.บ้านใหม่ไชยมงคง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
1 กลุ่ม
กล้วยไข่
 
ต.ซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
1 กลุ่ม
มะม่วง
 
อ.บ้านโป่ง, อ.เมือง, อ.โพธาราม, อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
1 กลุ่ม
กล้วยไม้
 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553
 
การพัฒนาต้นแบบ การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS) ในการปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ของการรับรองแบบกลุ่ม และนำต้นแบบไปทดลองใช้ในกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว จำนวน 6 กลุ่ม 5 จังหวัด
 
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
1 กลุ่ม
ข้าวหอมมะลิ
 
ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
1 กลุ่ม
ข้าวสังข์หยด
 
ต. แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
1 กลุ่ม
ข้าวหอมมะลิ
 
ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
2 กลุ่ม
ข้าวหอมมะลิ
 
ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
1 กลุ่ม
ข้าวหอมมะลิ
 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
   
การส่งเสริมขยายผลต้นแบบ การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) ในการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 15 กลุ่ม 15 จังหวัด
 
ต. บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1 กลุ่ม
มะม่วง
 
ต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
1 กลุ่ม
มังคุด
 
ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี
1 กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์
 
ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
1 กลุ่ม
ส้มโอ
 
ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
1 กลุ่ม
ข้าวสังข์หยด
 
ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
1 กลุ่ม
มะม่วง
 
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
1 กลุ่ม
มะม่วง
 
ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1 กลุ่ม
ข้าวหอมมะลิ
 
ต.ทะลาย อ.ทันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
อ.เมือง จ.หนองคาย
1 กลุ่ม
พืชผัก
 
การพัฒนาโรงสีข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (มกษ. 4403-2553) จำนวน 4 แห่ง
 
 
โรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
 
 
โรงสีข้าว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
โรงสีข้าว อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 
 
 
โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง