การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรอง

 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 
        

  การฝึกอบรม " การตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับหน่วยตรวจ "
     
  รายชื่อผู้ผ่านการอบรม " การตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับหน่วยตรวจ "
     
  ภาพกิจกรรม " การตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับหน่วยตรวจ "
     
  รายชื่อหน่วยตรวจ (IB)
     
 
 กรมวิชาการเกษตร
    - เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร

 กรมประมง
    - เว็บไซต์กรมประมง

 กรมปศุสัตว์
    - เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

 กรมการข้าว
    - เว็บไซต์กรมการข้าว

 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มมาตรฐานระบบคุณภาพ สำนักรับรองมาตรฐาน โทร. 02-561-2277 ต่อ 1215 หรือ 1257