ข่าวการประชุมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบตามกฎระเบียบ Low-Acid Canned Foods และ Seafood HACCP” ในวันที่ 5 และ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 3 : ประเภทดอก และพืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 4 ประเภทผลและเมล็ด วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Overcoming challenges and revitalizing strong market share of Thai fishery trade in Australia วันที่ 27 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในวันที่ 15-16 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค จ.น่าน

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์กลางสำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทราวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสด วันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน วันที่ 29-30 เมษายน 2562 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับคอกและฟาร์มสุนัข ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิชสวยงามและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคกล่องเสียวงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุก

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ระเบียบวิธีวินิจฉัยไวรัส PMTV และไวรอยด์ในมันฝรั่งและมะเขือเทศ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17