ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[28พ.ค.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดภายใต้โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สด โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานISO/IEC 17025 ประจำปี 2562

[24 พ.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFram.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิตเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนาบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

[23พ.ค.62] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) ครั้งที่ 13 -14 โดย

[23พ.ค.62] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน เพื่อไปติดตามการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ณ จังหวัดชุมพร

[16พ.ค.62] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศูตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[14 พ.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Color LaserJet M551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[13 พ.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจามสอบสินค้าเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[8 พ.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบป้องกันไวรัสจู่โจมทางคอมพิวเตอร์และต่ออายุโดเมนของระบบตามสอบสินค้าเกษตรฯ

[7 พ.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องแสกนลายนิ้วมือ (มกอช.6645-009/003/55(ศทส.))

[7 พ.ค.62] ประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการจรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดภายใต้โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดฯ

[3พ.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[2 พ.ค. 62] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[30เม.ย.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก QR Trace On Cloud ครั้งที่ 10 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[22 เม.ย.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มกอช. ปี 2562 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[22 เม.ย.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตร (QR Trace On Cloud) และเว็บไซด์ตลาดออนไลน์ (DGT Farm) สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63