ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาฉลากอาหาร (Codex Committee on Food Labelling) ครั้งที่ 45 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค. 2562

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางสำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี นครปฐม จ.นครปฐม

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสด ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

มกอช. ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน– 3 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองยอร์คยาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มกอช. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำพวงมาลัยพร้อมเครื่องสักการะไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมกอช. เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ มกอช.

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค

มกอช. เข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (GAHP) เพื่อพิจารณามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดีของอาเซียน

มกอช. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาเซียนสำหรับผลิตผลพืชสวนและพืชอาหารอื่น ครั้งที่ 15

การประชุมคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช (Commission on Phytosanitary Measures-CPM) ครั้งที่ 14

มกอช. เข้าร่วมประชุม Codex Committee on Food Additive ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ เมืองจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มกอช. เป็นผู้แทนไทย ร่วมประชุม Codex Committee on General Principles (CCGP) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ เมืองบอร์โด สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "การซื้อขายผลไม้คุณภาพสู่ห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดจันทบุรี" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าด้วย เรื่อง นโยบายและหลักการทั่วไปครั้งที่ 31 1/2562 เพื่อพิจารณาท่าทีประเทศไทยในการประชุม CCGP ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21