ACFS  
     
 
        สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้สนับสนุนการจัดตั้ง “ตลาดสีเขียว” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและช่องทางจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน ในปี ๒๕๕๒ (ดำเนินการในจังหวัดพิษณุโลก และยโสธร) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียวสำหรับเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตผลของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ (ดำเนินการในจังหวัดหนองคาย เพชรบุรี และเชียงราย) โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการ ดังนี้
๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียวสำหรับเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนและผลิตผลเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน
๒) เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
๓) เพื่อให้มีเกษตรกรรายย่อยรายใหม่ทั้งที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในสินค้าเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่
๑) จังหวัดพิษณุโลก และยโสธร โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
๒) จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
๓) จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
๔) จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย