เอกสารเพื่อการเผยแพร่

เอกสารเพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือระเบียบการติดฉลากอาหารของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
รหัสอ้างอิง
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือมาตรฐานทุเรียนไทย (ฉบับภาษาจีน)
รหัสอ้างอิง
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร สาธารณรัฐเกาหลี
รหัสอ้างอิง
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือเส้นทางความปลอดภัยอาหาร Thailand Food Safety System
รหัสอ้างอิง
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป (Official Control Regulation (EU) 2017/625)
รหัสอ้างอิง
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
1 2 3 4 5