ที่ตั้ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
   เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   โทรศัพท์ +662- 561-2277
   ข้อเสนอแนะติดต่อ itc@acfs.go.th