รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรฐาน

      ประชุมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
      - การประชุมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (2012-03-14)

      คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
      - รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร (2012-02-17)
      - รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2555 (2012-04-23)

      คณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบการตามสอบสินค้าเกษตร
      - การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบการตามสอบสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2554 (2011-01-11)
      - การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบการตามสอบสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2554 (2011-09-23)

      อนุกรรมการกำกับดูแลระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย
      - การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555 (2012-04-25)