รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)

  ขอบข่าย เกษตรอินทรีย์ (Organic)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/18พืช
2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS 1023/18พืช
3. บริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัดACFS 1028/17พืช
  ขอบข่าย GMP / HACCP
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/18ISIC Code 15
ISIC Code 0122
ISIC Code 210
ISIC Code 2520
ISIC Code 2610
ISIC Code 2812
ISIC Code 2899
ISIC Code 5520
ISIC Code 6301
ISIC Code 6302
2. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัดACFS 1013/18ISIC Code 15
3. บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1014/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
4. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ACFS 1015/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ACFS 1016/18ISIC Code 15
6. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิACFS 1017/18ISIC Code 15
ISIC Code 012
7. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1018/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
8. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/18ISIC Code 15
9. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดACFS1024/18ISIC Code 15
ISIC Code 552
  ขอบข่าย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง และหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมงACFS 1001/18ประมง
2. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าวACFS 1009/18พืช
3. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/18พืช
4. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1018/18พืช
5. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ACFS 1020/19พืช
6. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/18พืช
ประมง
7. บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด ACFS 1022/18ประมง
8. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS 1023/18พืช
9. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัดACFS1027/18พืช
ประมง
  ขอบข่าย ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMS)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/18Cluster Food and feed processing :
Category C
Category D
2. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ACFS 1015/18Cluster Food and feed processing :
Category C
3. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1018/18Cluster Food and feed processing :
Category C
Category D
Cluster Auxiliary services (Category : I)
  ขอบข่าย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (Agricultural Produce or Product)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/18-