สื่อประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ "โครงการข้าวสาร Q ครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ" ดาวน์โหลดวีดิโอวีดีทัศน์ "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร" ดาวน์โหลดวีดิโอวีดีทัศน์ "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์" ดาวน์โหลดวีดิโอวีดีทัศน์ "มาตรฐานบังคับ" ดาวน์โหลดวีดิโอวีดีทัศน์ "มิสเตอร์ออร์แกนิค" ดาวน์โหลดวีดิโอโครงการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดวีดิโอร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ดาวน์โหลดวีดิโอข้าวโพดข้าวเหนียว คุณภาพมาตรฐาน GAP ดาวน์โหลดวีดิโอรายการโทรทัศน์ "คม ชัด ลึก" สัมภาษณ์สดในหัวข้อเรื่อง "สารพิษ - ข้าวไทย" ดาวน์โหลดวีดิโอสารคดีวิทยุ เรื่อง "สู่เส้นทางความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารกับ มกอช." 15 ตอน และสปอตวิทย 1 ตอน

1. สู่เส้นทางความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 1
2. สู่เส้นทางความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 2
3. สู่เส้นทางความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 3
4. สู่เส้นทางความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 4
5. สู่เส้นทางความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 5
6. สู่เส้นทางความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 6
1 2 3